Bijtelling voor enig bestuurder bv

Als een werknemer de enige bestuurder is van een bv, hij vrijelijk over de personenauto van de zaak kan beschikken en hij de auto ook daadwerkelijk gebruikt, moet de werkgever de bijtelling voor privégebruik toepassen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Geen aftrek advocaatkosten bij einde alimentatieverplichting

De proceskosten in verband met de beëindiging of vermindering van een alimentatieverplichting zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit was al zo in de rechtspraak onder de oude Wet inkomstenbelasting 1964 (Wet IB 1954) en advocaat-generaal (A-G) Niessen ziet geen enkele aanleiding om af te wijken van deze rechtspraak. 

Verbod op privégebruik auto handhaven

Als een werkgever zijn werknemers schriftelijk verbiedt om de ter beschikking gestelde auto's privé te gebruiken, moet hij dit verbod ook handhaven. Doet hij dat niet, dan is er sprake van terbeschikkingstelling voor privégebruik en moet de werkgever de bijtelling toepassen en hierover loonheffingen afdragen.

Gemeentelijke schadeloosstelling btw-vrij

Een bedrijf dat genoodzaakt was zijn onderneming te verplaatsen vanwege een voorgenomen bestemmingswijzigingsplan hoefde geen btw te voldoen over de schadeloosstelling die hij had ontvangen. Er bestond in dat geval namelijk geen rechtstreeks verband tussen de verrichte prestatie en de ontvangen tegenprestatie.

Kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst heeft de definitieve berekeningen van de kinderopvangtoeslag 2014 verzonden.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst heeft in januari de voorlopige aanslag 2016 verstuurd naar iedereen die maandelijks inkomstenbelasting en sociale premies betaalt.

Swaprente aftrekbare kosten ter zake van eigen woning

Als een swapovereenkomst zo nauw samenhangt met een hypothecaire lening dat zij in economische zin als één geheel moeten worden beschouwd, is de rente die wordt betaald uit hoofde van de swapovereenkomst aftrekbaar als rente ter zake van de eigen woning. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

Vanaf 1 januari 2016 meldplicht bij datalekken

Vanaf 1 januari 2016 moeten alle organisaties een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er sprake is van diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalek).

Cao-afspraken over tarieven zzp'ers meestal niet toegestaan

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat cao-afspraken over de tarieven van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) alleen zijn toegestaan als deze betrekking hebben op schijnzelfstandigen. Bij ondernemerschap is er mogelijk sprake van een schending van het kartelverbod.

Vereenvoudig beslagvrije voet bij een loonbeslag

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hoofdlijnennotitie gepubliceerd over de  vereenvoudiging van de beslagvrije  voet bij een loonbeslag. Hierin wordt  voorgesteld om in de toekomst een  vast bedrag per leefsituatie te laten gelden als beslagvrije voet. 

Getoond 311 tot 320 van 376. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing