Handreiking opting-in

Onder voorwaarden kan een opdrachtgever samen met de opdrachtnemer een arbeidsrelatie doen aanmerken als fictieve dienstbetrekking. Dit is de regeling opting-in. In de Handreiking opting-in staan de voorwaarden.

Uitbreiding steunpakket ondernemers

Het kabinet heeft het steunpakket voor ondernemers uitgebreid. Het gaat hier om voorraden, online sportles, devices voor thuisonderwijs, kinderopvang, dierenwelzijn, reiskostenvergoeding, starters en de culturele en creatieve sector

Geen tbs bij gebruik gemeenschappelijk VOF-pand

Hof Den Haag: Indien echtelieden een tot hun huwelijksgemeenschap
behorend pand gebruiken in hun man-vrouwfirma en dit tot hun
privévermogen rekenen, is geen sprake van terbeschikkingstelling.

Jubelton kent geen leeftijdsdiscriminatie

Rechtbank Gelderland: De leeftijdsgrens tot 40 jaar voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is niet discriminatoir, omdat de vrijstelling een oplossingbiedt voor onderwaarde bij de leeftijdsgroep tot 40 jaar die weinig financiële buffers bezit.

Herziening vanwege lange verhuur van leegstaand appartement

Rechtbank Gelderland: Tijdelijke verhuur die feitelijk langer dan 6 maanden duurt, waarbij de huurder zorg voor de inventaris op zich neemt, is geen belaste verhuur in het kader van hotel-, pension- of vakantiebestedingsbedrijf voor kort verblijf. Herziening geboden.

Eén opdrachtgever is riskant voor ondernemerschap

Hof Den Haag: Een zelfstandige met één opdrachtgever is geen ondernemer als hij niet duurzaam streeft naar opdrachten van verschillende opdrachtgevers, hij
onvoldoende zelfstandig is ten opzichte van de opdrachtgever en geen ondernemersrisico loopt.

 

Nieuwe lening vervangt eigen geld in woning niet

Hof Arnhem: De rente van een na aankoop van een eigen woning afgesloten hypotheeklening is niet aftrekbaar als eigenwoningrente, ook al is het kredietbedrag lager dan het bij aankoop ingelegde eigen geld.

Minderheidsaandeelhouders verplicht verzekerd

Hof Arnhem: Indien dga's via hun persoonlijke holdings ieder een substantieel aandelenbelang (24%) in een werk-bv houden en volgens de Shareholders Agreement slechts bij unanimiteit kunnen worden ontslagen, zijn zij in beginsel
toch verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen bij de werk-bv.

Ook aftrek voorbelasting als uitgave mede aan derde ten goede komt

Hof van Justitie EU: Een ondernemer kan onder voorwaarden de voorbelasting op uitgaven die mede ten goede komen aan derden in aftrek brengen. Dit is het geval als er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen deze uitgaven
en zijn onderneming en het voordeel voor de derde daaraan ondergeschikt is.

 

Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

De aftrekbaarheid van liquidatie- en stakingsverliezen wordt beperkt voor boekjarendie aanvangen op of na 1 januari 2021. Zo volgt uit het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel beperking van de liquidatie- en
stakingsverliesregeling.
Getoond 11 tot 20 van 306. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing