Ook na 2020 stimulering van emissievrije auto's

Het kabinet wil dat het gebruik van emissievrije auto’s ook na 2020 fiscaal wordt gestimuleerd. Daarom bevat het wetsvoorstel dat de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord uitwerkt onder meer in een fiscale stimuleringsregeling voor emissie- vrije auto’s per 2021.

Geleend bedrag tijdig besteden voor eigen woning

Als een belastingplichtige een lening afsluit ten behoeve van zijn eigen woning, moet hij het geleende bedrag wel tijdig aan de woning besteden. Doet hij dit niet, dan kan dit het recht op hypotheekrenteaftrek in gevaar brengen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Ondernemer mag echtgenoot als ‘kruiwagen’ gebruiken

Ook als een ondernemer zijn partner gebruikt om aan opdrachten te komen, kan er in fiscale zin sprake zijn ondernemerschap. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Ontbreken btw-nummer is signaal voor omzetbelastingfraude

Als een onderneming van haar grootste leverancier diverse facturen ontvangt waarop het btw-identificatienummer ontbreekt, is dit een signaal van omzetbelastingfraude en moet de onderneming nader onderzoek doen naar de leverancier. Doet zij dit niet, dan accepteert zij het risico van deelname aan btw-fraude. Tot dit oordeel kwam de rechtbank Noord-Holland.

Bij hogere rekening-courantschuld kan er sprake zijn van uitdeling

Als een aandeelhouden een hoge rekening-courantschuld heeft aan zijn bv, kan de inspecteur zich terecht op het standpunt stellen dat er sprake is van een uitdeling. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof-Arnhem- Leeuwarden.

Slecht onderhoud leidt tot lagere WOZ-waarde

Is een pand zeer slecht onderhouden, dan moet de gemeente hiermee rekening houden bij het vaststellen van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

 

Slapend dienstverband niet verplicht beëindigen

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever niet verplicht de arbeidsovereenkomst na twee jaar te beëindigen. Dit betekent dat hij dan ook geen transitievergoeding hoeft te betalen . Tot dit oordeel kwam Rechtbank Rotterdam.

Aflossing hypotheekschuld geen individuele en buitensporige last

Als een belastingplichtige een deel van zijn spaargeld kost na de peildatum aanwendt om een hypotheekschuld af te lossen, vindt de heffing over het box 3-vermogen toch plaats over het vermogen op de peildatum. In zo’n situatie is er geen sprake van een individuele en buitensporige last, zo oordeelde Hof Den Haag

Vestigingsplaats bv wijzigt door emigratie dga

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) de feitelijke leiding heeft over een bv en naar België emigreert wijzigt de vestigingsplaats van de bv. De bv is dan verdragsrechtelijk in België gevestigd waardoor Nederland geen dividendbelasting kan heffen over dividend dat de dga uitbetaalt aan de dga.

Voordeel lening bepalen bij afsluiten

Verstrekt een werkgever een personeelslening aan een werknemer waarbij de lening kwalificeert als eigenwoningschuld, dan is het rentevoordeel belast loon voor de werknemer. Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat het rentevoordeel moet worden berekend op basis van de rentestanden op het moment dat de lening werd afgesloten.

Getoond 11 tot 20 van 332. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing