Dieetkosten alleen aftrekbaar na verklaring van arts

Als een belastingplichtige de kosten van een dieet wil aftrekken, is dat alleen mogelijk na overlegging van een dieetbevestiging van een arts. Hierbij is een blanco door de arts ondertekende verklaring pas later is ingevuld niet voldoende, zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland.

Eisen van bank kunnen andere leningen onzakelijk maken

Als een bank alleen een lening wil verstrekken aan een bv als andere schuldeisers hun leningen achterstellen en een lage rente berekenen, kunnen de leningen van die andere schuldeisers onzakelijk worden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Onzakelijke schuld aan bv kan belaste winstuitdeling zijn

Als een aandeelhouder een rekeningcourantschuld heeft aan de bv en deze schuld als onzakelijk kan worden beschouwd – bijvoorbeeld doordat onvoldoende zekerheden zijn gesteld voor de aflossing – en de bv voldoende winstreserves heeft om een winstuitdeling te dekken, kan de schuld als belaste winstuitdeling worden aangemerkt.

Lagere waardering pand vanwege zelfbewoning

Als een ondernemer een pand inbrengt in zijn onderneming en hij dit pand zelf bewoont, moet voor de waardering van dit pand rekening worden gehouden met een zogenoemde waardedruk. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een fout volgens de foutenleer. Dit heeft Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigd.

Btw-belaste verkoop al voldoende voor aftrek voorbelasting

Als een ondernemer een specifiek goed uitsluitend gebruikt voor een btw-belaste verkoop, is dit voldoende om de betaalde voorbelasting te kunnen aftrekken. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden

Dwangsommen straks niet meer aftrekbaar?

Als een bedrijf een dwangsom krijgt opgelegd, kan hij deze aftrekken van de belasting. De minister van Financiën heeft echter in de Tweede Kamer gezegd dat hij gaat onderzoeken of hij dit kan veranderen. Als blijkt dat deze maatregel mogelijk is, wil de minister deze opnemen in het Belastingplan 2020.

 

Incassoregister

Het kabinet wil dat incassobureaus in de toekomst verplicht zijn ingeschreven in een nieuw incassoregister. Met deze maatregel wil het kabinet de misstanden in de incassomarkt aanpakken. Bedrijven in dit register moeten zich houden aan bepaalde eisen voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden. De naleving van deze eisen wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Zo moet worden voorkomen dat kwetsbare schuldenaren worden geconfronteerd met onjuiste incassopraktijken.

 

Bron: ministerie van Justitie en Veiligheid, 8 februari 2019

Publicatie aandachtspunten IB-aangifte 2018

De belastingdienst heeft in twee handreikingen aangegeven wat de tien belangrijkste aandachtspunten zijn voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2018.

Bijtellingstarieven

De Autolobby heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief geadviseerd de huidige vijf bijtellingstarieven voor de auto te vervangen door twee tarieven (7% voor volledig elektrische auto's en 20% voor alle andere auto's).

Btw over maaltijden personeel blijft beperkt aftrekbaar

De fiscus mag de aftrek van btw over spijzen en dranken die aan het  personeel worden verstrekt beperken. Daarbij is niet van belang of de maaltijden een zakelijk karakter hebben of niet, zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland onlangs.  

Getoond 11 tot 20 van 283. Er zijn meer pagina's.
 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing