Vooruitbetaalde eigenwoningrente na overlijden was aftrekbaar

Hoge Raad: Vooruitbetaalde eigenwoningrente is na overlijden in overlijdensjaar aftrekbaar, ook al is deze rente technisch bezien geen eigenwoningrente meer.
Een vrouw overleed op 4 januari 2014 en had de over 2014 verschuldigde rente op de eigenwoninglening geheel vooruitbetaald. In de aangifte IB 2014
was het gehele in 2014 betaalde bedrag aan rente als eigenwoningrente in aftrek gebracht. De inspecteur week af van de aangifte, omdat de vooruitbetaalde rente geen eigenwoningrente zou zijn. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond, maar het Hof oordeelde dat de vooruitbetaalde
rente geen eigenwoningrente was en dus niet aftrekbaar was. A-G Niessen concludeerde vervolgens tot ongegrondverklaring van het beroep
in cassatie. De Hoge Raad kende de renteaftrek echter wel toe. Uit de tekst van de wet volgt immers dat buiten aanmerking gebleven rente in het
jaar van overlijden in één bedrag in aanmerking wordt genomen ingeval de woning en schuld tot het moment van overlijden een eigen
woning en een eigenwoningschuld vormden. Aangezien vooruitbetaalde eigenwoningrente op zich aftrekbaar is voor zover deze niet ziet op een periode
eindigend zes maanden na afloop van het kalenderjaar is er zeker geen reden om aftrek over een kortere periode ingeval van overlijden te weigeren.
Bron: Hoge Raad, 29 januari 2021,
ECLI:NL:HR:2021:126

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing