Werkgever mocht mondkapje verplichten in binnenruimte

Rechtbank Midden-Nederland: Het instellen van een mondkapjesplicht
op de werkvloer valt onder het instructierecht van de werkgever. Als
een werknemer hieraan geen gehoor wil geven, mag de werkgever de
loonbetaling opschorten en toegang tot het werk weigeren.
De onderhavige zaak betrof een kort geding tussen een werknemer (chauffeur van de bezorgdienst van een bakkerij) en de werkgever (bakkerij). De werkgever liet op 13 oktober 2020 aan alle werknemers weten dat zij verplicht zijn onder werktijd een mondkapje te dragen. De werknemer
weigerde. Daarna volgde non-actiefstelling en opschorting van loondoorbetaling. De werknemer volhardde in zijn weigering waarop de werkgever bij de
kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever er belang bij heeft om ten
aanzien van de instructie één lijn te trekken binnen het bedrijf. Het dragen van een mondkapje kan immers alleen effectief zijn als iedereen zich daar
inpandig aan houdt. Met de stelling van de werknemer dat hij de noodzaak tot het dragen van het mondkapje gelet op zijn functie niet inziet, miskent hij
dat hij deel uitmaakt van een werkgemeenschap en niet een solitaire medewerker is die volledig zijn eigen plan mag trekken.
Ten aanzien van de bezorgers/chauffeurs is volgens de kantonrechter in zekere zin al sprake van differentiatie. Zij hoeven het mondkapje immers niet
te dragen gedurende de tijd dat ze in de transportbus rijden. Volgens de eigen stelling van werknemer is hij dus al 80 tot 90% van zijn werktijd ontheven
van de verplichting tot het dragen van een mondkapje. De inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer is daarmee naar het oordeel van de kantonrechter zeer beperkt (veel beperkter dan bij de andere werknemers van de werkgever). Bovendien is niet gebleken van medische of psychologische beperkingen
aan zijde van (eiser) op grond waarvan hij het mondkapje niet zou kunnen dragen. Tijdens de mondelinge behandeling voor de Rechtbank bleek dat de chauffeur niet bereid was de instructie alsnog op te volgen. Dit bracht de kantonrechter tot het oordeel dat de werkgever bevoegd was om de loonbetaling aan de werknemer op te schorten en hem de toegang tot het werk te ontzeggen zolang hij de instructie niet opvolgt.
Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 13 januari 2021,
ECLI:NL:RBMNE:2021:51

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing