Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Per 1 januari 2021 is de "Wet imple-mentatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende con-structies" na een vertraging van zes maanden in werking getreden. Dit betekent dat potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale plan-ningsconstructies dan gemeld moeten worden. Aangezien de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules
(MDR/DAC6) terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018 heeft, zijn er
verschillende deadlines.
De intermediair of bij afwezigheid daarvan de belastingplichtige die betrokken is bij een grensoverschrijdende
constructie dient aan de hand van bepaalde wezenskenmerken uit de richtlijn te toetsen of hij meldingsplichtig is. De
Leidraad Meldingsplichtige grens-overschrijdende constructies is ervoor bedoeld om deze toetsing te
vergemak-kelijken. In de leidraad worden middels 24 gestileerde voorbeelden de concrete verplichtingen inziFhtelijk gemaakt.
Expliciet wordt erbij vermeld dat aan de voorbeelden geen rechten kunnen worden ontleend.
De meldingsplicht behelst het verstrekken van gegevens en inlichtingen over de constructies aan de Belastingdienst.
Een 'grensoverschrijdende constructie' is een handeling die meer dan één EU-lidstaat of een EU-lidstaat en een derde
land betreft. Ook moet zijn voldaan aan ten minste een van vijf specifieke voorwaarden.
Zodra een grensoverschrijdende constructie ten minste één van de vijf categorieën wezenskenmerken uit de
richtlijn heeft kan sprake zijn van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. Aan sommige wezenskenmerken is een
*main benefit test' gekoppeld, welke er kortweg op neerkomt dat getoetst wordt of de constructie ook
zonder de toepasselijke fiscale regelgeving zou zijn doorgegaan. De Europese richtlijn Mandatory
Disclo-sure Rules (MDR/DAC6) heeft terugwer-kende kracht tot en met 25 juni 2018. Er is daardoor sprake van verschillende
deadlines voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies:
- in de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021: uiterlijk 31 januari 2021 melden;
- in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020: uiterlijk 28 februari 2021 melden;
- vanaf 1 januari 2021: binnen 30 dagen melden.  
Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 13 januan 2021

 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing