Ook aftrek voorbelasting als uitgave mede aan derde ten goede komt

Hof van Justitie EU: Een ondernemer kan onder voorwaarden de voorbelasting op uitgaven die mede ten goede komen aan derden in aftrek brengen. Dit is het geval als er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen deze uitgaven
en zijn onderneming en het voordeel voor de derde daaraan ondergeschikt is.

 

Een Belgische bvba had als economische activiteit het bouwen en verkopen van appartementsgebouwen. De gebouwen werden gebouwd op grond van derden. De onverdeelde grondaandelen die overeenkwamen met de door de bvba verkochte appartementen werden door de grondeigenaren verkocht. De bvba betaalde als promotor de publiciteits-, administratie- en makelaarskosten, berekende deze kosten niet door aan de grondeigenaren en bracht de btw daarop vervolgens integraal in aftrek. De inspecteur corrigeerde de aftrek van voorbelasting door deze slechts toe te staan voor zover deze de verkoop van de door de bvba gebouwde gebouwen betrof. De bvba ging in beroep en werd door de rechtbank in het gelijk gesteld. Na hoger beroep door de inspecteur en cassatie door de bvba vroeg het Hof van Cassatie daarop het Hof van Justitie EU om een prejudiciële beslissing. Het Hof van Justitie EU oordeelde dat wanneer een belastingplichtige bij de verkoop van appartementen kosten betaalt die ook ten goede komen aan een derde, dit niet eraan in de weg staat dat de belastingplichtige de in een eerder stadium over deze uitgaven betaalde omzetbelasting volledig in aftrek kan brengen. Voorwaarde daarbij is dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen deze uitgaven en de onderneming van de belastingplichtige en het voordeel voor de derde ondergeschikt is aan de behoeften van de onderneming van de belastingplichtige. Dit geldt ook als de kosten niet tot de algemene kosten van de belastingplichtige behoren, maar toewijsbaar zijn aan specifieke handelingen in een later stadium. Als belastingplichtige een deel van die uitgaven kan doorberekenen aan die derde dient de rechter daarmee rekening te houden.
Bron: Hof van Justitie van de EU, 1 oktober 2020,
ECLI:EU:C:2020:785

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing