Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

De aftrekbaarheid van liquidatie- en stakingsverliezen wordt beperkt voor boekjarendie aanvangen op of na 1 januari 2021. Zo volgt uit het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel beperking van de liquidatie- en
stakingsverliesregeling.
Het wetsvoorstel beperkt de reikwijdte van de liquidatie- en stakingsverliesregeling. De liquidatieverliesregeling ziet op liquidaties van deelnemingen; de stakingsverlieftegeling op het staken van de activiteiten van een buitenlandse vaste inrichting. De toepassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt in eerste instantie beperkt tot een bedrag van € 5 miljoen en voor situaties waarin de vereffening van de deelneming binnen drie jaar na staking of het besluit daartoe
wordt voltooid. Als belastingplichtige doet blijken dat het overschrijden van de drie jaar niet was gericht op het ontgaan of uitstellen van vennootschapsbelasting
is het mogelijk dat het verlies ook na drie jaar toch ten laste van de winst komt. Indien wordt voldaan aan de kwantitatieve voorwaarde en de territoriale voorwaarde, kan een hoger liquidatie- of stakingsverlies dan de genoemde € 5 miljoen in aanmerking worden genomen. De kwantitatieve voorwaarde houdt in dat de belastingplichtige reeds gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de voltooiing van de liquidatie een belang had in de deelneming waarmee zodanige invloed op de besluiten van die deelneming kon worden uitgeoefend dat de activiteiten van die deelneming konden worden bepaald. Doorgaans betekent dit een bezit van meer dan 50 procent van de stemrechten.
De territoriale voorwaarde houdt in dat reeds gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de voltooiing van de liquidatie de deelneming was gevestigd in Nederland, in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), in de Europese Economische Ruimte (EER) of in een staat waarmee de EU een specifieke associatieovereenkomst heeft gesloten. Deze voorwaarde is eveneens van toepassing op stakingsverliezen van vaste inrichtingen. 
Bron: Tweede Kamer, 15 september 2020, 35568 nrs. 1-3
 
 

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing