Kabinet reageert in het najaar op adviezen box 3-heffing

Het kabinet heeft aangegeven in het najaar te reageren op de adviezen
van deskundigen en een notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over
de box 3-heffing. Aanvankelijk zou de kabinetsreactie eerder komen, maar
als gevolg van de coronacrisis heeft het kabinet meer tijd nodig.
In juni 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in
2013 en 2014 op stelselniveau in strijd was met artikel 1 van het Eerste Protocol
bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele
vrijheden voor zover het nominale rendement dat zonder al te veel risico
kon worden behaald lager was dan 1,2%. Of er daadwerkelijk sprake is geweest
van een schending van het genoemde artikel hangt af van het antwoord op de
vraag of er daadwerkelijk sprake was van een nominaal gemiddeld haalbaar
rendement van minder dan 1,2% (bij het nemen van weinig risico). Het kabinet
heeft drie onafhankelijke deskundigen gevraagd om hierover te adviseren. Ook
heeft het kabinet het CPB gevraagd om aan te geven welk rendement in de jaren
2013 tot en met 2016 zonder veel risico gemiddeld haalbaar was.
Meerdere alternatieven Volgens de geraadpleegde
deskundigen zou de overheid belastingplichtigen waar nodig moeten
compenseren als uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het nominaal
zonder veel risico's gemiddeld haalbare rendement lager was dan 1,2%. Eerder
kwam de parlementaire advocaat met hetzelfde advies. Het CPB heeft
aangegeven dat in juridische zin niet duidelijk is welke cijfers moeten
worden gebruikt om het gemiddeld haalbare rendement te berekenen.
Daarom heeft het CPB voor elke categorie meerdere alternatieven
voor de relevante rendementen gepresenteerd, met de toevoeging dat
het niet aan het CPB is om te oordelen welke alternatieven moeten worden
gebruikt. Het gevolg hiervan is dat het kabinet niet eenduidig kan vaststellen
of het rendement in de jaren 2013 tot en met 2016 lager was dan 1,2%. Ook dit
maakt dat het kabinet meer tijd nodig heeft om tot een reactie te komen.
Bron: ministerie van Financiën, 24 april 2020, 2020- 0000078893

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing