Toename rekening-courantschuld kan winstuitdeling zijn

Als de rekening-courantschuld van een directeur-grootaandeelhouder (dga) aan zijn bv toeneemt en het vanwege onvoldoende inkomsten of vermogen niet waarschijnlijk is dat de dga de schuld zal aflossen, kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de toename van de schuld kwalificeert als een winstuitdeling.

Rechtbank Den Haag moest uitspraak doen in een zaak waarin een dga in de loop der jaren een hoge rekening-courantschuld aan zijn bv had opgebouwd. In 2014 was de rekening-courant met ruim € 100.000 opgelopen, waarvan €45.000 betrekking had op de aankoop van een perceel grond.  De inspecteur stelde zich op het standpunt dat dit een verkapte winstuitkering was. Daarom legde

hij de dga een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op.

 

Onvoldoende inkomsten

Voor de rechtbank moest de inspecteur aannemelijk maken dat de oplopende rekening-courantschuld in feite een dividenduitkering was. Hiervan was sprake als de opgenomen gelden de bv definitief hadden verlaten en zowel de bv als de dga zich hiervan bewust was geweest. De inspecteur wees erop dat de dga en zijn echtgenote onvoldoende inkomsten en vermogen hadden om de toename van de rekening-courantschuld af te lossen. De rechtbank vond dit voldoende bewijs dat er sprake was van een winstuitdeling.

 

Niet definitief

De rechtbank oordeelde wel dat niet de gehele toename van de rekeningcourantschuld als winstuitdeling kwalificeerde. De € 45.000 die was opgenomen om een perceel grond aan te kopen, bleef namelijk buiten beschouwing. De dga had het perceel grond namelijk op een later moment weer verkocht en de opbrengst gebruikt om de rekening-courantschuld deels af te lossen. Daarom had dit bedrag van € 45.000 de bv niet definitief verlaten, zo vond de rechtbank.

 

Bron: Rechtbank Den Haag. 9 januari 2020,

ECLI:NL:RBDHA:2020:1028

Admarcon BV
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing