Opvolger Wet DBA komt pas in 2021

De opvolger van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) zal niet eerder dan in 2021 in werking treden. Dit komt doordat de oorspronkelijke plannen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijk in strijd zijn met Europese regels. Het gaat hierbij met name om het plan een minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in te voeren.

In het regeerakkoord was afgesproken de Wet DBA te vervangen door nieuwe regels op grond waarvan opdrachtgevers konden vaststellen of ze iemand nu wel of niet kunnen inhuren als zelfstandige. In het regeerakkoord worden drie criteria genoemd, namelijk het tarief dat de opdrachtgever betaalt, de aard van de werkzaamheden en de duur van de opdracht. Met betrekking tot het tarief zou er een minimumtarief moeten komen voor zzp’ers, maar het ministerie is tot de conclusie gekomen dat dit plan in strijd zou kunnen zijn met het EU-recht. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden.

 

Gezagsverhouding

Met ingang van 1 januari 2019 is er wel al meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. In het handboek Loonheffingen 2019 wordt aangegeven hoe opdrachtgevers zelf kunnen beoordelen of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Belangrijke elementen hierbij zijn onder andere leiding en toezicht, de vergelijkbaarheid van personeel, de werktijden, de locatie en de manier waarop de werkende naar buiten treedt.

 

Webmodule

Verder boekt de minister naar eigen zeggen ook vorderingen met de invoering van een zogenoemde opdrachtgeversverklaring. Dit houdt in dat opdrachtgevers in de toekomst via een webmodule een verklaring kunnen krijgen als uit de beantwoording van een aantal vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.  Dit moet duidelijkheid geven over de aard van de arbeidsverhouding. De benodigde webmodule is naar verwachtging eind 2019 gereed.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 26 november 2018, 2018-0000185662

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing