Gewijzigd besluit over waardering woning bij heretikettering

Wanneer een ondernemer een woning vanuit zijn ondernemingsvermogen over brengt naar zijn privévermogen, dan moet er over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde inkomstenbelasting betaald worden. In een geactualiseerd besluit heeft de staatssecretaris van financiën aangegeven hoe de waarde in het economisch verkeer bepaald moet worden.

In het besluit wordt vermeld dat de ondernemer en de belastingdienst bij heretikettering van de woning een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten over de overwaarde van de woning. De woning wordt dan gewaardeerd op 85% van de waarde in vrije staat mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: De woning is bestemd voor duurzame bewoning door de ondernemer zelf, er sprake is van een verplichte overgang van ondernemingsvermogen naar privévermogen door bijvoorbeeld staking van de onderneming, de genoemde overgang vindt minimaal 3 jaar na afloop van het kalenderjaar plaats waarin de woning tot het ondernemingsvermogen is gaan behoren. 

In het nieuwe besluit is belangrijk dat sommige situaties niet als verplichte overgang van ondermings naar privévermogen gezien worden. Bijvoorbeeld de overgang bij inbreng van de onderneming in een bv en de overgang naar het verplichte privévermogen van een de firmanten na ontbinding van een samenwerkingsverband. Tevens geldt na een verbouwing van een woning dat de verplichte overgang plaats moet vinden minimaal 3 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de woning in gebruik is genomen. Er is hierbij sprake van een verbouwing wanneer deze meer dan 20% van de woz-waarde gekost heeft. 

Wanneer een bedrijfswoning tot het keuzevermogen van de ondernemer behoorde, is de keuze voor privé of ondernemingsvermogen die eerder is gemaakt in beginsel definitief. Wel kan een nieuw beleid, jurisprudentie of nieuwe wetgeving leiden tot heretikettering, mits de ondernemer een andere keuze zou hebben gemaakt destijds als de nieuwe jurisprudentie, wets of beleidswijziging al bij de ingebruikname van het activum van kracht zouden zijn geweest. Er is in dat geval sprake van een vrijwillige overgang van ondernemings naar privévermogen. Er geldt dan een woz-waardering van 85% van de waarde in vrije staat.

Wanneer de woning in het verleden is overgeheveld van privé naar ondernemingsvermogen, geldt ook bij een verbouwing voor de woz-waardering een percentage van 85 of het percentage dat is gehanteerd in het verleden bij de overgang van de woning van privé naar ondernemingsvermogen als dit laatste percentage hoger is.

Bron: Ministerie van financiën

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing